top of page

ประกาศเรื่อง หนังสือแบบเรียน นักเรียน EP ปีการศึกษา 2563

          เนื่องจากมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2563 ทางฝ่ายฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดส่งหนังสือเพื่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์​ในช่วงปิดภาคเรียนและหลีกเลี่ยงจากภาวะโรคระบาด ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษจึงได้เตรียมการจัดส่งหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนทุกคน โดยผ่านบริษัทขนส่ง โดยโรงเรียนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่ง

          ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกแบบฟอร์มสำรวจที่อยู่สำหรับการจัดส่ง  โดยกรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้(ตามlinkที่แนบด้านล่าง)  

          หากนักเรียนคนใดไม่กรอกแบบฟอร์ม หรือกรอกไม่ครบถ้วน ทางโรงเรียนขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลที่โรงเรียนมีอยู่ ซึ่งอาจทำให้การขนส่งล่าช้า หรือส่งผิดที่อยู่

          กรุณากรอกแบบฟอร์มภายใน 17 เม.ย. 2563 เวลา 20.00 น.

              **ให้นักเรียนใช้ระดับชั้นในปีการศึกษา2563**

EP-M.2/1 : https://forms.gle/CxuiEcNzLTfU9jWBA

EP-M.2/2 : https://forms.gle/FcANQz1KnAbBCbER6

EP-M.2/3 :  https://forms.gle/i86KVj1YsedGssxt9

EP-M.3/1 : https://forms.gle/6f2zyDZCCnKwwAsW7

EP-M.3/2 : https://forms.gle/fCbyBKDcnCmPSaDX6

EP-M.3/3 : https://forms.gle/1Mtp25kFRLZXJHqw8

EP-M.4/1 : https://forms.gle/xB7g12EUtL5JnvdM7

EP-M.4/2 : https://forms.gle/HQhWaPt4mudUZVa17

EP-M.5/1 : https://forms.gle/fdAyhHBMwQHWbF4T7

EP-M.5/2 : https://forms.gle/x49J3Jf55nUte11y8

EP-M.5/3 : https://forms.gle/wk2UnwFAn1CapffG7

EP-M.6/1 :  https://forms.gle/RDPyjKu1eF1Wny1P9

EP-M.6/2 : https://forms.gle/y1gi41xQDGW5RHbG8

EP-M.6/3 : https://forms.gle/WJJyq4iccxfTGf3F6

bottom of page